Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden P&T Chocolate and Presents B.V.

 

Artikel 1 toepassingsbereik

 

 1. P&T Chocolate & Presents B.V. is statutair gevestigd te Maastricht en met haar onderneming gevestigd in (4506 AE) Cadzand, Nederland aan de Mariastraat 44. P&T Chocolate and Presents B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 14077622.

 

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de besloten vennootschap P&T Chocolate and Present B.V. en derden. Deze derden zullen hierna ook worden aangeduid als ‘de Afnemer’ of ‘de Afnemers’ Tot deze rechtsbetrekkingen behoren in het bijzonder op de nationale en internationale koop en verkoop van chocoladeproducten, alsmede overeenkomsten van aanneming van werk in het kader van de productie van chocoladeproducten (‘hierna ook te noemen ; ‘Producten’). De rechtsbetrekkingen zullen hierna ook worden aangeduid als ‘Overeenkomst’.

 

 1. Waar in deze algemene voorwaarden uitsluitingen en / of beperkingen van aansprakelijkheid zijn opgenomen zijn deze tevens opgenomen ten behoeve van de formele en feitelijke bestuurders en de personeelsleden en medewerkers van P&T Chocolate and Presents B.V. welke in voorkomend geval de gelding van deze uitsluitingen of beperkingen bij wege van derdenbeding ten behoeve van zichzelf kunnen aanvaarden. P&T Chocolate and Presents B.V. en de in dit artikellid geduide aan haar gelieerde personen zullen hierna tevens worden aangeduid als ‘P&T’.  

 

Artikel 2   Orders, aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

 

 1. Iedere order van Afnemer of acceptatie van een aanbieding van P&T door Afnemer wordt beschouwd als een aanbod van Afnemer gericht aan P&T waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Een Overeenkomst komt enkel tot stand nadat P&T de order van Afnemer (of vergelijkbaar aanbod) schriftelijk heeft aanvaard, bijvoorbeeld via een order bevestiging. P&T heeft het recht om elke order (of vergelijkbaar aanbod) naar eigen goeddunken te aanvaarden of af te wijzen.

 

 1. De Producten die door P&T worden geleverd, worden gepresenteerd in de vorm van productvermeldingen die de beschrijving, kenmerken en ingrediënten van het product kunnen bevatten, een foto ervan (die de geldigheid van de verkoop niet beïnvloedt in geval van minimale en /of niet-wezenlijk verschil met het verzonden product, de foto’s zijn niet contractueel) en de prijs van het product.

 

 1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk met P&T anders is overeengekomen, is een Overeenkomst voor Afnemer bindend en onherroepelijk. P&T heeft het recht om een Overeenkomst op ieder moment vóór de levering, door schriftelijke kennisgeving aan Afnemer, te wijzigen of te herroepen.

 

Artikel 3 Prijs en betaling

 

 1. Indien en voor zover de prijzen van P&T (de “Prijzen”) gebaseerd zijn op prijslijsten van P&T, geldt de op het moment van levering geldende prijslijst.

 

 1. P&T heeft het recht om de Prijzen aan te passen of de prijslijst te veranderen (elk een “Wijziging”).

 

 1. In geval van een Wijziging zal P&T Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór de ingangsdatum van de Wijziging schriftelijk op de hoogte stellen. Indien Afnemer niet akkoord gaat met de voorgestelde Wijziging, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk, met een redelijke opzegtermijn en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie aan de andere partij te beëindigen.

 

 1. De Prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere opslagen, belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Producten. Deze komen derhalve voor rekening van Afnemer.

 

 1. Betaling dient te geschieden op het in de Overeenkomst overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta als vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. P&T heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Afnemer zal facturen en opeisbare vorderingen van P&T volledig voldoen en doet afstand van enig recht op aftrek, inhouding of verrekening van over en weer verschuldigde bedragen uit welken hoofde dan ook.

 

 1. Zodra Afnemer met enige betaling in verzuim is zijn alle vorderingen van P&T op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in.

 

Artikel 4 Levering

 

 1. De leveringswijze wordt overeengekomen in de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst hier niet in voorziet zijn leveringen Ex Works (EXW) en zal P&T de op het overeengekomen tijdstip de Producten aan de Afnemer beschikbaar stellen voor afhaling bij haar fabriek en / of magazijn te Cadzand, Nederland aan de Mariastraat 44.

 

 1. Het tijdstip van levering door P&T is niet van wezenlijk belang.

 

 1. Afnemer draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden voor een snelle lossing.

 

Artikel 5 Houdbaarheid

 

 1. Bederfelijke Producten die door P&T worden verkocht, hebben, tenzij anders aangegeven of vanwege de aard van het product niet mogelijk, een houdbaarheidsdatum (DLC; Date Limite de Consommation) of houdbaarheidsdatum (Date Limite d’ Utilistion Optimale ) van meer dan 30 dagen op het moment van hun bestelling door de Afnemer.

 

 

Artikel 6 Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 

 1. Het risico van de afgenomen Producten gaat over op Afnemer op het moment waarop P&T de zaken voor levering aanbiedt.

 

 1. Alle door P&T geleverde Producten blijven eigendom van P&T tot aan het moment van volledige voldoening van al hetgeen P&T uit welken hoofde ook van Afnemer te vorderen heeft.

 

 1. P&T kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden als de Afnemer niet afwezig is op het moment van levering, en / of als de Afnemer zijn Producten niet of niet tijdig ophaalt bij de vervoerder.

 

 

Artikel 7 Non conformiteit en klachtplicht van de Afnemer

 

 1. Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na levering te inspecteren. Gebreken moeten door Afnemer uiterlijk binnen twee werkdagen na levering van de Producten schriftelijk aan P& T worden gemeld.

 

 1. Verborgen gebreken moeten door Afnemer uiterlijk binnen twee werkdagen nadat deze zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen zes maanden na de desbetreffende levering van de Producten, schriftelijk aan P&T worden gemeld.

 

 1. Alle klachten moeten een nauwkeurige beschrijving van het (beweerde) gebrek bevatten. Klachten of het instellen van een vordering op enige andere wijze ontslaan Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

 1. Indien Afnemer zich niet houdt aan bovenstaande klachttermijnen, vervalt elke aanspraak van Afnemer jegens P&T.

 

 1. Elke aanspraak van Afnemer jegens P&T vervalt indien de desbetreffende Producten door of namens Afnemer ondeugdelijk, of in strijd met door of namens P&T gegeven instructies, zijn vervoerd, behandeld. Producten die door de Afnemer als niet-conform worden beschouwd moeten door de Afnemer op een geschikte plaats worden bewaard (indien nodig koud, in het geval van Producten die op een koele plaats moeten worden bewaard) Andere Producten moeten op een koele plaats worden bewaard locatie met een omgevingstemperatuur van 18 graden) om P&T in staat te stellen, indien van toepassing, het bestaan ​​van de vermeende aanspraak van de Afnemer vast te stellen.

 

Artikel 8 Overmacht

 

 1. P&T zal haar contractuele verplichtingen niet hebben geschonden, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, gehinderd of verhinderd door een voor P&T oncontroleerbare gebeurtenis welke kwalificeert als verovermacht. Onder overmacht wordt verstaan ​​elk dwingend feit of elke omstandigheid buiten partijen, die onvoorspelbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van P&T en die ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen door P&T niet kan worden voorkomen. Hiertoe behoren in ieder geval oorlog, molest, rellen, opstanden, leveringstekorten en / of onderbrekingen van grondstoffen en / of machines en / of onderdelen daarvan benodigd voor de productie van Producten, pandemieën, energieonderbrekingen, invasies en natuurrampen.

 

 1. Indien P&T door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt zij de Afnemer hiervan in kennis binnen tien werkdagen na de datum waarop zij van de omstandigheid kennis heeft gekregen.

 

 1. Beide partijen nemen vervolgens binnen drie werkdagen contact met elkaar op, tenzij dat door overmacht niet mogelijk is, om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en de voorwaarden af ​​te spreken waaronder de overeenkomst wordt voortgezet.

 

 1. Indien de overmacht langer duurt dan een periode van één (1) maand, is P&T gerechtigd om de Overeenkomst met de Afnemer voor zover deze nog niet door P&T is uitgevoerd te ontbinden. In geval van overmacht maakt de Afnemer jegens P&T geen aanspraak op (aanvullende) schadevergoeding.

 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

 1. In alle gevallen waarin P&T gehouden is tot het betalen van schadevergoeding aan de Afnemer, is deze schadevergoeding per kalenderjaar beperkt tot een bedrag gelijk aan 25 procent van de totale waarde van alle facturen (exclusief BTW) in verband met de relevante Overeenkomst(en) betaald door Afnemer aan P&T in het betreffende kalenderjaar, doch in ieder geval beperkt  tot een totaal maximum van EUR 100.000, – voor alle vorderingen jegens P&T uit welke hoofden dan ook.

 

 1. P&T is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies van inkomsten of winst, verlies van zaken of klanten, verlies van goodwill, gebruiksderving, toegenomen kosten van de werkzaamheden, opgelegde boetes of punitieve schadevergoedingsverplichtingen, schade als gevolg van niet-tijdige leveringen, schade als gevolg niet volledige leveringen, schade als gevolg van niet conforme leveringen, schade als gevolg van het (definitief) uitblijven van leveringen, reputatieschade, of enige (andere) indirecte of gevolgschade of verliezen aan de zijde van de Afnemer en / of Afnemers en / of derden.

 

 1. De beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van P&T.

 

Artikel 10 Product Recall

 

 1. P&T heeft het recht om Afnemer te instrueren om Producten, of producten waarin Producten zijn verwerkt, waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, onmiddellijk van de markt of uit enige opslagplaats te verwijderen. Afnemer zal onmiddellijk aan dergelijke instructies te voldoen.

 

Artikel 11 Salvatorische clausule

 

 1. Als een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard op grond van enige wet, regelgeving of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen partijen gebonden zijn aan afspraken die zo dicht mogelijk de strekking van deze voorwaarden benaderen zonder dat daarbij sprake is van onverbindenheid.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. Op alle rechtsverhoudingen met P&T en op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijke van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on contracts for the International sale of goods) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

  1. Alle geschillen tussen P&T en de Afnemer zullen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Middelburg (Nederland).

Composing your Premium Giftbox

Simply let us know who you are and get instant access

to our Premium Giftbox "DIY"

A combination of chocolate and biscuits

View all catalogues

Sign up and get FREE access to all catalogues

Composing your Premium Giftbox

 *Limited period offer.

Simply let us know who you are and get instant access

to our Premium Giftbox "DIY"

A combination of chocolate and biscuits

View all catalogues

Sign up and get FREE access to all catalogues

Scroll naar boven